Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posms km 17.59 - 32.44 atrodas Gulbenes novada Litenes pagastā un Balvu novada Kubulu pagastā. Dabā esošais ceļš ir ar asfaltbetona segumu.

Uzmērāmā objekta platība

77.26 ha

Mērījumu veikšana dabā

2021. gada 1. - 25. jūnijs

Vidējā gaisa temperatūra mērījumu veikšanas laikā

+19°C

Topogrāfiskā plāna izstrādes ilgums

2 mēneši

IZAICINĀJUMI

  • Uzmērītā objekta platības apjoms - viens no vērienīgākajiem pasūtījumiem konkrētajā gadā.
  • Lai veiksmīgi, precīzi un kvalitatīvi izstrādātu topogrāfisko plānu, uzmērīšana veikta teju mēneša garumā.
  • Jāievēro īpašās "Latvijas Valsts ceļu" prasības.
  • Objektā konstatēti 3 valsts ģeodēziskā tīkla punkti.
  • Valsts zemes dienestā rosināta valsts kadastra telpisko datu aktualizēšana.
  • Topogrāfiskais plāns reģistrējams pie diviem datu uzturētājiem.

 

Objektā esošās inženierkomunikācijas: ielu apgaismojuma kabeļi; zemsprieguma elektrokabeļi; pamesti zemsprieguma elektrokabeļi, 20kV vidsprieguma elektrības gaisvadu līnijas; 0.4 kV zemsprieguma gaisvadu līnijas; 0.4 kV zemsprieguma gaisvadu kabeļlīnijas, elektronisko sakaru tīklu kanalizācijas cauruļvadi; elektronisko sakaru pazemes kabeļi; elektronisko sakaru optiskie kabeļi; elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeļi, drenāžas caurules un drenu kolektori, lietus kanalizācijas  cauruļvadi, sadzīves kanalizācijas spiedvadi un pašteces cauruļvadi, pazemes ūdensvadi.

Skaņošana ar komunikāciju turētājiem: SIA “TET”, AS “Sadales tīkls”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”, Balvu novada pašvaldības būvvalde, AS “Balvu enerģija”, Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, SIA “Gulbenes Nami”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.

Uzmērījumu un topogrāfiskā plāna izstrādes norise:

   Veicot mērījumus, atbalstpunkti ierīkoti, izmantojot globālās pozicionēšanas instrumentu TRIMBLE R10. Punktu vidējā kvadrātiskā kļūda nepārsniedz 0.020m.
   Uzmērīšana veikta ar elektronisko tahimetru Trimble R10. Uzmērīšanas gājiens sastāv no 26 atbalstpunktiem un 14 uzmērīšanas gājiena punktiem. Uzmērīšanas gājiena precizitāte – 0.010m. Datu apstrādē izmantota datorprogramma Trimble Business Center 3.7. Uzmērīšanas tīkls izlīdzināts pēc mazāko kvadrātu metodes. Plāns izgatavots, izmantojot datorprogrammu Bentley Power SurveyV8i Edition.
   Saskaņā ar darba uzdevumu tika veikta elektrisko gaisvadu līniju vadu augstuma mērījumi ceļam pa vidu un pie tuvākajiem balstiem. Atsevišķi augošiem kokiem tika noteikts diametrs.