Zemes ierīcība ir tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi, lai sakārtotu zemes vienību, kas ietverta zemes ierīcības projektā, zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai.

Zemes ierīcības projekts ir teritorijas plānošanas dokumentu kopums ar grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu, ko sertificēts mērnieks izstrādā, ja nepieciešams, lai sadalītu vai pārkārtotu zemes vienības (-u) robežas.

Zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā tiek konkretizēti esošie apgrūtinājumi projektā ietvertajai teritorijai, sniegti priekšlikumi nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai un piekļuves iespējām pie īpašuma.

Vietējā pašvaldība, apstiprinot zemes ierīcības projektu, pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.

Par pakalpojuma cenu un termiņiem lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformācijā norādītās saziņas iespējas. 

 

CITI PAKALPOJUMI >