Uz topogrāfiskā plāna izstrādes brīdi valsts reģionālā autoceļa P14 posms km 21,99 - 34,92 atrodas Pārgaujas novada Stalbes un Raiskuma pagastos. Tas sākas no krustojuma ar valsts galveno autoceļu A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) un turpinās līdz Cēsu pilsētas robežai. Dabā esošais ceļš ir ar asfaltbetona segumu kritiskā stāvoklī.

Uzmērāmā objekta platība

66.14 ha

Mērījumu veikšana dabā

2020.gada 2. - 14.novembris

Vidējā gaisa temperatūra mērījumu veikšanas laikā

+4°C

Topogrāfiskā plāna izstrādes ilgums

2 mēneši

IZAICINĀJUMI

  • Objekts mērīts rudenī/ziemā - nepastāvīgos laikapstākļos.
  • Lai veiksmīgi izstrādātu topogrāfisko plānu un projektu, vairākkārt veikti precizējoši mērījumi dabā.
  • Jāievēro īpašās "Latvijas Valsts ceļu" prasības.
  • Pēc pasūtītāja pieprasījuma iegūta informācija un veidots uzmērītās teritorijas piegulošo zemes vienību saraksts, ietverot 150 zemes vienības.
  • Objektā konstatēti 14 vietējā ģeodēziskā tīkla punkti.
  • Valsts zemes dienestā rosināta valsts kadastra telpisko datu aktualizēšana.
  • Topogrāfiskais plāns reģistrējams pie diviem datu uzturētājiem.

 

Objektā esošās komunikācijas: pamesti ielu apgaismojuma kabeļi; zemējuma kontūri; drenāžas un drenu kolektri; zemsprieguma elektrokabeļi; 20 kV vidsprieguma elektrokabeļi; 330 kV augstsprieguma gaisvadu līnijas; 20 kV vidsprieguma gaisvadu līnijas; 0.4 kV gaisvadu kabeļlīnijas; pamesti elektrokabeļi; lietus kanalizācijas cauruļvadi; elektronisko sakaru tīklu kanalizācijas cauruļvadi; pamesti elektronisko sakaru kabeļi; elektronisko sakaru gaisvadu optiskais kabelis; elektronisko sakaru gaisvadu kabeļi; sadzīves kanalizācijas spiedvadi un pazemes ūdensvadi.

Skaņošana ar komunikāciju turētājiem: SIA “TET”, AS “Sadales tīkls”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, VAS “Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs”, AS “Gaso”, AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Latvenergo”, Pārgaujas novada pašvaldība, SIA “Cēsu siltumtīkli”, SIA “Vinda”, SIA Firma “Spriegums”.

Uzmērījumu un topogrāfiskā plāna izstrādes norise:

   Veicot mērījumus, atbalstpunkti ierīkoti, izmantojot globālās pozicionēšanas instrumentu TRIMBLE R10. Punktu vidējā kvadrātiskā kļūda nepārsniedz 0.020m.
   Uzmērīšana veikta ar elektronisko tahimetru Trimble R10. Uzmērīšanas gājiens sastāv no 23 atbalstpunktiem un 10 uzmērīšanas gājiena punktiem. Uzmērīšanas gājiena precizitāte – 0.010m. Datu apstrādē izmantota datorprogramma Trimble Business Center 3.7. Uzmērīšanas tīkls izlīdzināts pēc mazāko kvadrātu metodes. Plāns izgatavots, izmantojot datorprogrammu Bentley Power SurveyV8i Edition.
   Saskaņā ar darba uzdevumu tika veikta elektrisko gaisvadu līniju vadu augstuma mērījumi ceļam pa vidu un pie tuvākajiem balstiem. Atsevišķi augošiem kokiem tika noteikts diametrs.